Στατικές φυλάξεις, σε οικίες, καταστήματα, εργοστάσια και παντός είδους κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρήζουν πρόληψης και προστασίας από κάθε είδους έκνομες ενέργειες, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η στατική φύλαξη παρέχεται από προσωπικό φύλαξης, το οποίο φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.


Προσφέρουμε φυλάξεις σε:
  • Δημόσιες υπηρεσίες
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Τράπεζες
  • Εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων
  • Ιδιωτικούς χώρους
  • Αποθήκες
  • Φυλάξεις Εκδηλώσεων


Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις: